28/03/2017
3227
Bài giảng Chúa Nhật  IV Mùa Chay năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho