24/01/2018
114
Bài giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm B của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho