03/05/2017
452
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho