20/03/2017
2388
Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Chay của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho