20/03/2017
2414
Bài giảng Chúa Nhật  III Mùa Chay năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho