20/03/2017
2398
Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho