16/01/2018
72
Bài giảng Chúa Nhật II Thường Niên năm B của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho