13/03/2017
418
Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho