06/03/2017
231
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho