08/06/2017
464
Bài giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho