08/06/2017
300
Bài giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho