28/11/2017
211
Bài giảng Chúa Nhật Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho