13/06/2017
219
Bài giảng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho