13/06/2017
435
Bài giảng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho